Waldenströms makroglobulinemi

Nationella riktlinjer för utredning och behandling av Waldenströms makroglobulinemi
Syftet med detta dokument är att försöka definiera standardomhändertagandet av patienter med Waldenströms makroglobulinemi (WM).

Dokumentet är tänkt att fungera som ett praktiskt verktyg för nationell samordning av den kliniska handläggningen av dessa patienter. Epidemiologiska data, översikt av symtom samt rekommendationer om diagnostik/utredning och terapi, samt vissa råd om infektionsprofylax, har inkluderats, men för detaljer kring cytostatikaregimer, uppföljning och infektionsprofylax hänvisas till regionala vårdprogram.

Evidensgradering av olika behandlingsval grundas på ett fåtal randomiserade studier och flera små fas-II studier. Behandlingsvalen är ofta svåra, då vissa läkemedel med hög evidens i randomiserade studier ändå ej är lämpliga då nya mer effektiva och atoxiska regimer finns tillgängliga.Riktlinjerna har utarbetats av en arbetsgrupp inom Svenska Lymfomgruppen