Hodgkins lymfom

Nationella riktlinjer för utredning och behandling av Hodgkins lymfom
I Sverige har vi sedan 1985 haft ett nationellt vårdprogram för utredning och
behandling av Hodgkins lymfom. Detta är en omarbetad, modernare och
mer kortfattad version utarbetad av den Svenska Hodgkingruppen.