Aggressiva B-cellslymfom

Nationella riktlinjer för behandling av aggressiva
B-cellslymfom
Syftet med detta dokument är att försöka definiera standardbehandling för patienter med aggressiva B-cellslymfom, d v s diffusa storcelliga och primärt mediastinala B-cellslymfom (DLBCL och PMBCL), samt Burkittlymfom. Follikulära lymfom, grad 3b, behandlas som DLBCL.

Dokumentet är tänkt att fungera som ett praktiskt arbetsinstrument, och utgör inte ett fullständigt vårdprogram i traditionell mening. För detaljer kring diagnostik, epidemiologi, cytostatikaregimer, infektionsprofylax och uppföljning, hänvisas istället till regionala vårdprogram. Det föreligger också vissa variationer i behandlingsval mellan regionerna. Under 2015 kommer dessa riktlinjer att ersättas av ett mer omfattande nationellt vårdprogram.